Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:
Dielo Michalovce s. r. o., so sídlom: Námestie osloboditeľov 24, Michalovce, IČO: 44553021 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľ internetového portálu
Dielo Michalovce s. r. o., so sídlom: Námestie osloboditeľov 24, Michalovce, IČO: 44553021 DIČ: 2022737068, neplatca DPH. Prevádzka: Námestie osloboditeľov 24, Michalovce
Telefón: +421 905317056
Email: info@galeriadielo.sk
 
Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055 / 6220 781
fax č.: 055 / 6224 547
https://www.soi.sk
 
Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
Objednávka kupujúceho je Návrhom kúpnej zmluvy a samotná Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením Kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a s nimi aj súhlasí v plnom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak ako bolo uvedené v čase objednávky, adekvátne tovar zabaliť a odoslať v dohodnutej lehote. Tovar, ktorý máme skladom posielame max. do 48 hodín (vrámci pracovných dní) od realizovania objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru, alebo v dôsledku nemožnosti získania objednaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom, za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do 15 pracovných dní, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, taktiež za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Kupujúci berie na vedomie možné farebné odchýlky jednotlivých farebných odtieňov prezentovaných diel na stránke, oproti originálu (skreslenie môže nastať pri odlišnom farebnom nastavení monitora, zobrazovacej schopnosti zariadenia a pod.).
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky bude kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané
 
Storno objednávky
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín od realizácie objednávky, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Je nevyhnutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Ak ste za objednávku zaplatili, uveďte prosím číslo účtu na ktoré Vám vrátime do 15 pracovných dní peniaze, alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom.
 
Spôsob platby
Pre všetok tovar platí cena, ktorá je zobrazená na stránke www.galeriadielo.sk v čase objednávania tovaru. Na stránke si pri objednávke tovaru môžete vybrať z nasledovných spôsobov platby:
Platba platobnou kartou  - bezpečný a rýchly spôsob platby prostredníctvom služby CardPay - platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.  Uvedené platobné karty môžu byť vydané ktoroukoľvek bankovou inštitúciou.
Platba bankovým prevodom - pri platbe je potrebné vždy uviesť číslo Vašej objednávky ako variabilný symbol. Platbu môžete realizovať na základe zálohovej faktúry doručenej na Vašu emailovú adresu jedným zo spôsobov: 
1. prevodom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou. 
2. vkladom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou. 
Internet bankingom (Tatra banka)  - spôsob platby prostredníctvom služby TatraPay - komfortný a rýchly spôsob nákupu.
Dobierka - objednávku Vám pošleme Vami preferovaným spôsobom (kuriér Slovak parcel service) na Vami zvolenú dodaciu adresu. Za objednávku platíte až pri preberaní tovaru. Dobierkou je možné platiť do celkovej sumy nákupu 1.000,- EUR.
Platba v hotovosti - platí len pri osobnom odbere - v kamennej predajni vrámci pracovného času.
 
Doručenie zásielky
Pri objednávke tovaru si kupujúci vyberá spôsob doručenia. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov, cena poštovného však zostáva bezo zmeny. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra alebo z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky.
Pri preberaní balíka od dopravcu skontrolujte starostlivo obal zásielky. Akékoľvek prípadné poškodenie obalu (diery, šrámy, pokrčené rohy atď.) hláste prosím vodičovi prepravnej spoločnosti a nechajte si zapísať stav balíka do preberacieho protokolu. Po prevzatí skontrolujte doručenú zásielku. Kým sa nepresvedčíte, že nedošlo k poškodeniu tovaru, nezbavujte sa obalu v ktorom tovar dorazil. Pri nezachovaní pôvodného obalu nie je možné prípadnú škodu posúdiť a reklamovať u dopravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Reklamácia zásielky u dopravcu je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!
 
Doručenie zásielky realizujeme prostredníctvom:
 
Slovak parcel service - kuriérska služba - Zásielka je zvyčajne doručená do 48 hodín pracovného dňa od odoslania. O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom. Cena dobierky je 1,40 €. Ceny prepravy sa odvíjajú od hmotnosti zásielky (cena prepravy je vrátane poistenia zásielky):
od 0 do 1 kg             4,50 EUR
od 1 do 5 kg             5,10 EUR
od 5 do 10 kg           6,10 EUR
 
Pri objednávke nad 500,- EUR je preprava zásielky zdarma.
Objednávku je možné vyzdvihnúť aj osobne v kamennej predajni vrámci pracovného času. Kontakt a informácie o otváracích hodinách nájdete na stránke https://galeriadielo.sk/info/kontakt-4
 
Záruka a reklamácie
Kupujúci je povinný dodané umelecké dielo prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 3 dní predávajúceho informovať o prípadných zistených vadách. Oznámenie musí kupujúci vykonať písomne alebo e-mailom v lehote do 2 dní od prevzatia umeleckého diela. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.
Na spotrebný tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom - to je 24 mesiacov.
Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 10.00 - 16.00 hod na telefónnom čísle 0905317056, e-mailom: info@galeriadielo.sk, alebo poštou.
K reklamácii je vo nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení diela, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škodu z neodborného používania, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje záruka. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o spôsobe jej vybavenia.
 
Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci písomne kontaktuje predávajúceho kde uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal a to v nepoškodenom stave. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo  poškodený), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu predávajúcemu, ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Z kúpnej ceny, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť nasledovný formulár, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto Obchodných podmienok: Odstupenie_od_Zmluvy.pdf

Ochrana osobných údajov
V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Dielo Michalovce s. r. o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://galeriadielo.sk/info/spracovanie-osobnych-udajov-7
 
Verzia 02/21 - Obchodné podmienky sú platné od  15. 07. 2021 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.