Obrazy – Autor Galko Anton/Mitrová Marcela/Suhecki Tomislav