Obrazy – Autor Bartko Ondrej/Galko Anton/Suhecki Tomislav